Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konsultacje lekarskie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
Poradnia dzieci zdrowych: środy 8:00 – 15:30, czwartki 11:00 – 18:00

Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu Pacjenta z systemem opieki zdrowotnej, z wyłączeniem sytuacji, w których Pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych zapewniony jest dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:
1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad Pacjentem i jego rodziną;
2) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
3) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
4) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
5) zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

W ramach POZ mamy następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia lekarza POZ 
2) Gabinet zabiegowy 
3) Punkt szczepień
4) Gabinet pielęgniarki POZ
5) Gabinet położnej POZ

Pamiętaj! Jeśli ktoś Ciebie krzywdzi, nie walcz z tą osobą samodzielnie - nasz personel może Tobie pomóc.

Możesz też zadzwonić na te numery wsparcia:

112 - ogólnopolski numer alarmowy

800 12 002 - Niebieska Linia - ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy domowej

116 111 - Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW PORADNI POZ W NZOZ PRZYCHODNIA KOSMONAUTÓW WE WROCŁAWIU

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427) z dniem 12 marca 2021 zmianie ulega sposób organizacji teleporad w POZ oraz przyjęć w poradni POZ – poniżej stosowne instrukcje.

Wyjaśnienie terminologiczne:
osoba udzielająca teleporady – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ;

teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

I. INSTRUKCJA UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Udzielanie teleporad przez lekarza / pielęgniarkę POZ w zakresie ich kompetencji w NZOZ Przychodnia Kosmonautów Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 35 odbywa się telefonicznie.

2. Ustalenie terminu teleporady w Podstawowej Opiece Zdrowotnej odbywa się poprzez kontakt telefoniczny Pacjenta z rejestracją pod numerem telefonu 71 351 28 43 lub 71 351 28 95. Osoba udzielająca teleporady w wyznaczonym przez rejestrację terminie kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu widniejący w systemie mMedica. Teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku w wyznaczonych do tego celu godzinach. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z Pacjentem przeprowadzonych w odstępie nie krótszym niż 5 minut, osoba udzielająca teleporady może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzania teleporady – w systemie mMedica należy udokumentować próby nieskutecznego połączenia się z Pacjentem.

3. Przed udzieleniem teleporady należy potwierdzić tożsamość Pacjenta przez osobę udzielającą teleporadę na podstawie danych: imię nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania, numer PESEL (jeśli został nadany); a w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, adres jego zamieszkania, danych w dokumentacji medycznej / deklaracji wyboru lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście.

4. Podczas teleporady osoba udzielająca teleporadę przeprowadza wywiad, w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną, udziela świadczenia zdrowotnego oraz zleca właściwe postępowanie medyczne. W przypadku, gdy problem z którym zgłosił się Pacjent uniemożliwia udzielenia świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, osoba udzielająca teleporady wskazuje na konieczność wizyty w placówce – okoliczność ta powinna być ustalona w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowywana w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta.

5. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem udzielane są:

a) gdy Pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizacje świadczenia w formie teleporady z wyłączeniem świadczeń:

- dotyczących wystawienia recepty niezbędnej do kontynuowania leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne jeżeli jest to uzasadnione stanem Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej
- związanych z wydaniem zaświadczenia;

b) podczas pierwszej wizyty realizowanej prze lekarza lub pielęgniarkę POZ, wskazanych w deklaracji wyboru;
c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
d) w sytuacji podejrzenia choroby nowotworowej;
e) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania Pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Z wyłączeniem sytuacji udzielenia świadczeń Pacjentów, u których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (nie dotyczy dzieci do ukończenia 2-go roku życia, których stan zdrowia w wyżej wymienionej sytuacji jest oceniany przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego) oraz sytuacji udzielania świadczeń Pacjentowi skierowanemu do odbycia izolacji / kwarantanny w warunkach domowych w okresie jej trwania.

6. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz może wypisać e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub e-zwolnienie.

7. Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność oraz zapewniających brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności.

8. W sprawach dotyczących wystawiania recept Pacjent może kontaktować się z rejestracją ogólną lub też wysłać wiadomość email na adres recepty@kosmo.wroclaw.pl

9. W przypadku konieczności dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji / dokumentów osoba udzielająca teleporady wskazuje na taką konieczność i podaje osobisty adres mail - w takiej sytuacji należy zeskanować ww. informacje / dokumenty, następnie w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem zalecenia się spakowanie pliku programem pakującym i zabezpieczenie hasłem. Hasło dostępu należy przekazać osobie udzielającej teleporady w trakcie jej trwania. Pacjent w przypadku niezastosowania się do wyżej wskazanego wymogu szyfrowania pliku i zabezpieczenia go hasłem oświadcza, że jest świadomy, iż przesyłanie wyżej wymienionych informacji / dokumentów drogą elektroniczną bez zabezpieczenia wiąże się z RYZYKIEM ICH UJAWNIENIA osobom nieuprawnionych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU REALIZACJI E- RECEPTY

W przypadku podjęcia decyzji przez lekarza/pielęgniarkę POZ o wystawieniu e-recepty podczas teleporady lub w przypadku leków do stałego stosowania w chorobach przewlekłych (w tym przypadku pacjent podaje za pośrednictwem e-mail lub osobiście nazwy leków) pacjent otrzymuje e- receptę
w formie:
- 4 cyfrowego kodu podanego telefonicznie podczas teleporady lub
- SMS-a albo e-maila zawierającego 4 cyfrowy kod dostępu* lub
- e-maila z załączoną w formacie PDF informacją o e-recepcie posiadającą m.in kod kreskowy i zalecane przez lekarza dawkowanie leków lub wydruku informacyjnego (do odbioru w rejestracji przychodni osobiście lub przez osobę upoważnioną w dokumentacji medycznej).

W celu realizacji e-recepty w aptece należy:
- podać 4 cyfrowy kod i PESEL (swój lub osoby, dla której kupowany jest lek) lub
- pokazać e-mail z e-receptą (z którego farmaceuta zeskanuje kod z informacją o recepcie) lub
- pokazać farmaceucie wydruk informacyjny.

* Aby otrzymać e-receptę w SMS-ie lub w e-mailu należy posiadać Internetowe Konto Pacjenta, gdzie został podany numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej. W takim przypadku po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta i zaznaczeniu w zakładce „Moje konto” rodzaju powiadomień SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) system informatyczny automatycznie wysyła czterocyfrowy kod recepty na telefon komórkowy – jako SMS lub e-mail.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAŁOŻENIA PRZEZ PACJENTA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP), czyli internetowej aplikacji, w której znajdzie informacje m.in. o swoich danych medycznych, w tym o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach, historiach udzielonych świadczeń w ramach ubezpieczenia, koszcie pokrytym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, o wpisach na wybrane listy oczekujących, bazę wykupionych leków i wyrobów medycznych, informacjach o prawie do świadczeń oraz ostatniej składce i dacie zgłoszenia do ubezpieczenia. Internetowe Konto Pacjenta uzyskuje się po zalogowaniu w portalu pacjent.gov.pl w dwóch etapach:

1. założenie profilu zaufanego lub posiadanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód); 

Jeżeli pacjent nie posiada profilu zaufanego, może go bezpłatnie założyć przez bankowość internetową logując się na swoje konto w banku poprzez wypełnienie formularza zakładania profilu zaufanego i wysłania go bezpośrednio z konta. Wniosek można również złożyć przez internet na stronie profilu zaufanego pz.gov.pl a następnie potwierdzić go w punkcie potwierdzającym, np. w Urzędzie Skarbowym, ZUS, oddziale NFZ.

2. zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą:
- profilu zaufanego lub
- e-dowodu lub
- zalogowania się za pomocą konta w banku spółdzielczym lub przez bank PKO BP, jeśli Pacjent posiada konto internetowe iPKO lub Inteligo.Mo

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU REALIZACJI ZLECENIA BADAŃ DODATKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI LABORATORYJNYCH LUB OBRAZOWYCH

Zlecenia na badania laboratoryjne/ badania obrazowe (np. RTG, USG) są do odbioru w rejestracji przychodni wraz ze wskazaniem jednostki/komórki, w której należy wykonać badania.

V. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU REALIZACJI E- SKIEROWANIA

1. Pacjent podczas konsultacji/porady lekarskiej otrzymuje e-skierowanie w formie:

- 4-cyfrowego kodu dostępu, który podaje się w wybranej placówce medycznej razem z numerem PESEL lub
- e-maila z załączonym e-skierowaniem w pliku PDF w przypadku założenia Profilu Zaufanego oraz korzystania z Internetowego Konta Pacjenta i wybraniu opcji formy otrzymywania e-skierowań lub
- wydruku informacyjnego z danymi potrzebnymi do rejestracji w przypadku, gdy pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta.

2. Po otrzymaniu e-skierowania należy zapisać się na świadczenia medyczne:
- przez telefon – należy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL (nie trzeba dostarczać skierowania osobiście),
- osobiście – należy przekazać 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL lub przedstawić wydruk informacyjny albo informację o e-skierowaniu na ekranie swojego telefonu

VI. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU REALIZACJI E- ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

W przypadku wystawienia podczas teleporady e-zlecenia na wyroby medyczne przez lekarza (lub inną osobę uprawnioną) oraz po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Pacjent otrzymuje numer zlecenia:
- na wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta adres poczty elektronicznej;
- na wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta numer telefonu, w postaci wiadomości
- zawierającej co najmniej identyfikator zlecenia oraz kod dostępu – na żądanie pacjenta wyrażone w Internetowym Koncie Pacjenta;
- w postaci wydruku – w przypadku braku w Internetowym Koncie Pacjenta adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz na żądanie pacjenta;
- w innej uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej identyfikator zlecenia i kod dostępu oraz określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia.