Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konsultacje lekarskie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
Poradnia dzieci zdrowych: środy 8:00 – 15:30, czwartki 11:00 – 18:00

Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu Pacjenta z systemem opieki zdrowotnej, z wyłączeniem sytuacji, w których Pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych zapewniony jest dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:
1) zapewnienie opieki zdrowotnej nad Pacjentem i jego rodziną;
2) ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
3) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
4) zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
5) zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.