ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania
wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2013

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o.

 

Nasza działalność jest ukierunkowana by służyć ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia naszym  Pacjentom, realizację usług medycznych gwarantującą spełnienie wzajemnych oczekiwań i wymagań.

Świadczone usługi są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami Pacjentów, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz poprawę warunków pracy personelu w naszej placówce utrzymywany jest i ciągle doskonalony zintegrowany system zarządzania zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 27001:2013, który w całości tworzy Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem o którym mowa w art. 18 Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Dz. U. poz. 1692.

Cele zintegrowanego systemu zarządzania: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez minimalizację ryzyka zdarzeń niepożądanych;
 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych;
 • dążenie do zwiększenia satysfakcji Pacjentów oraz pracowników placówki;
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa informacji;
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji;
 • ciągłe doskonalenie procesów opieki zdrowotnej;
 • dbanie o klimat i środowisko naturalne;
 • dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowych poprzez identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne oraz zapobieganie jego zanieczyszczeniu;
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i standardów;
 • monitorowanie wskaźników jakościowych i bezpieczeństwa;
 • zapewnienie kadry o wysokich kwalifikacjach;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ
  na jakość świadczonych usług, ochronę środowiska, bezpieczeństwo personelu i Pacjentów oraz bezpieczeństwo informacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i jakości;
 • systematyczną analizę zdarzeń niepożądanych i wprowadzanie działań korygujących;
 • zakupy nowoczesnego bezpiecznego dla pacjentów i personelu sprzętu niezbędnego do realizacji zadań;
 • informowanie świadczeniobiorców o ich prawach i obowiązkach;
 • przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym;
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP oraz korzystanie ze alternatywnych źródeł energii, monitorowanie aspektów środowiskowych;
 • zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania;
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z badania satysfakcji Pacjenta;
 • otwartą komunikację z personelem w zakresie jakości i bezpieczeństwa;
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o. realizuje strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji.

Zarządzamy ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych, aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Zarząd dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę zintegrowanego systemu zarządzania przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom. W oparciu o ogólne cele zintegrowanego systemu zarządzania opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Zarząd Spółki i Dyrektora NZOZ.  Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.                     

AKTUALIZACJĘ POLITYKI ZSZ
ZATWIERDZIŁA w dniu 17.06.2024 r.:
lek. Iwona Mielczarek-Kawałko
Prezes Zarządu

Aktualny Certyfikat potwierdzający zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013
Nr NC-2155 wydany przeza Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.