Dotacje unijne

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-02-0375/20-00

CEL: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowany efekt: Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć wartość wskaźnika rezultatu: „Liczba 3 miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa"

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100).
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100).
Wkład Funduszy Europejskich 100 %

 dotacje=