Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Porada specjalistyczna to wydanie przez lekarza specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie opieką specjalistyczną.

Jeżeli wystarczy jednorazowa konsultacja, lekarz specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza kierującego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego). W przypadku, gdy pacjent zostaje objęty opieką poradni specjalistycznej i wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia lekarz specjalista. Badania należy wykonać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.

Realizacja kolejnej wizyty u specjalisty odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to także wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi zarówno w danym roku kalendarzowym, jak i w dalszym okresie. Nie ma zatem potrzeby aktualizowania skierowania.

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli istnieje potrzeba kontynuowania przez pacjenta leczenia w poradni specjalistycznej, powinien on – poza ww. dokumentami – otrzymać w szpitalu także odpowiednie skierowanie.

Nieprawidłowo wystawione skierowanie nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia lub umieszczenia pacjenta na liście oczekujących. Skierowanie jest ważne, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia leczenia pacjenta. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do poradni.

Pacjent może zarejestrować się do wybranej poradni specjalistycznej osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą elektroniczną. Świadczeniodawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminu przyjęcia do poradni w dniu zgłoszenia, poprzez umieszczenie na liście oczekujących. Ustalanie określonych dni, w których pacjenci mogą dokonywać zapisów do poradni specjalistycznych, jest nieprawidłową praktyką podmiotów leczniczych. Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Personel medyczny naszych poradni tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie, w większości związani od lat z naszą placówką i największymi szpitalami na Dolnym Śląsku. Zespół został rozszerzony o wybitnych specjalistów z klinik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W naszej placówce serdecznie zapraszamy do poradni specjalistycznych:

 1. alergologicznej
 2. chirurgii ogólnej
 3. chorób wewnętrznych - wyłącznie komercyjnie
 4. dermatologicznej
 5. diabetologicznej
 6. endokrynologicznej
 7. geriatrycznej
 8. ginekologiczno-położniczej
 9. kardiologicznej
 10. neurologicznej
 11. okulistycznej
 12. otolaryngologiczna 
 13. reumatologicznej

Posiadamy także pracownie:

 1. pracownia EKG
 2. pracownia diagnosyki kardiologicznej 
 3. pracownia audiometryczna